Hibabejelentés
Hibabejelentés

Háztartási méretű kiserőművek

 

Aktuális, fontos információk

 

Újra benyújtható a lejárt MGT-vel rendelkező HMKE-igény az MVM Démász szolgáltatási területén

HMKE-k visszatáplálási korlátozása – megnyílt a lehetőség a korlátozás feloldására

Fontos változás: egyes körzetekben ismét lehetőség lesz a HMKE hálózati betáplálásra


2008. január 1-jétol lépett érvénybe a 2007. évi LXXXVI. törvény Villamos Energia Törvény (VET) módosítása, mely bevezette a Háztartási méretű kiserőmű fogalmát, s egyszerűsítette azok létesítési, engedélyezési eljárását.

Háztartási méretű kiserőmű:

VET 3. § 24. alapján: olyan, a kisfeszültségu hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.
Háztartási méretű kiserőművet (Továbbiakban: HMKE) nem csak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár és csatlakozási pont feszültségszintjének figyelembe vételével.

Rendszerhasználati díj fizetési kötelezettség:

A 10/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 16. §-a alapján azon ügyfeleink, akiknek elszámolása profil alapon történik kötelesek elosztói teljesítménydíjat fizetni, ha 2017. március 31. utáni időpontban történik:
1. az erőmű üzembe helyezési szándékról szóló igényük benyújtása, vagy
2. névleges teljesítményük megnövelése.
A teljesítménydíj-fizetés alapja:
1. 4 kW-nál nem nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében 0 kW,
2. a 4 kW-nál nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében a 4 kW feletti rész.
Nem kell teljesítménydíjat fizetniük azon ügyfeleinknek, akiknél a háztartási méretű kiserőmű úgy került kialakításra, hogy megfelelő műszaki berendezés megakadályozza a hálózatba történő visszatáplálást, és erről az üzemeltető a hálózathasználati szerződéshez kapcsolódóan nyilatkozott.

Szaldó vagy bruttó elszámolás

Figyelem! Nem lépett hatályba a bruttó elszámolás kötelezettsége az otthonfelújítási hitelből létesített háztartási kiserőművek elszámolásánál

A termelt villamos energia visszavétele:

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.
Az árról és a visszavétel feltételeiről a fogyasztási hellyel szerződésben lévő villamosenergia-kereskedő tud felvilágosítást nyújtani.
Általános feltételek:
A kiserőmű csak a minden napszaki csatlakozási pontra kapcsolódhat rá, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáig. Vezérelt áramkörre kiserőmű nem csatlakozhat.
Amennyiben a rendelkezésre álló teljesítmény kisebb, mint a kiserőmű teljesítménye, akkor először a rendelkezésre álló teljesítményt kell megnövelni. Ezt követően lehet beadni a kiserőműre vonatkozó igénybejelentést.
2021.04.30. napját követően a 2,5 kVA feletti HMKE igénybejelentés kizárólag háromfázisú csatlakoztatással lehetséges. 
Egyfázisú termelőegység 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 2,5 kVA felett csak 3 fázisú csatlakoztatás a megengedett. Több inverterből kialakított háromfázisú HMKE eseten a fázisaszimmetria maximum 2,5 kVA lehet. 
A 2021.04.30. előtt benyújtott igénybejelentések esetében a korábbi szabályok (egyfázisra max 5 kVA-es inverter csatlakoztatható) az érvényesek.

Fontos változás a háztartási méretű kiserőműveknél: 2024. január 1-től egyes körzetekben ismét lehetőség lesz a hálózati betáplálásra

 

A hálózatra csatlakoztatható inverter főbb műszaki feltételei:

Az inverter egy olyan elektromos eszköz, amely az energiatermelő eszköz által előállított egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. Ezt a váltakozó áramot lehet visszatáplálni a hálózatba.
Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén automatikusan leválik a hálózatról.
HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnésekor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell válnia a hálózatról.
Az inverternek rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokban leírt követelmények teljesítését igazoló érvényes tanúsítvánnyal.
Részletes leírás: Elosztói szabályzat 6/B számú melléklete
Társaságunk által ismert, tanúsításal rendelkező inverterek.

A HMKE igénybejelentésének folyamata:

1, Igénybejelentés
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. minden kiserőműves igényt egyedi igényként kezel. A közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.
Az igénybejelentő nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:
HMKE igénybejelentő
Kérjük, szíveskedjenek a kért dokumentumokat is mellékelni az igénybejelentéshez.
2, Ajánlat
Az igénybejelentés után az MVM Démász Áramhálózati Kft. megvizsgálja a csatlakozás feltételeit, és arról írásban tájékoztatja az igénybejelentőt. A tájékoztató tartalmazza a hálózatra csatlakozás lehetőségét, felhasználói tulajdonban lévő, közcélú hálózatra energiát betápláló HMKE-vel szemben támasztott követelményeket, a készítendő csatlakozási dokumentáció tartalmát.
3, Csatlakozási dokumentáció készítése
A HMKE közcélú hálózathoz történő csatlakozásának kialakításáról Csatlakozási dokumentációt kell készíteni, melyet a csatlakozó-berendezés létesítési partnerek, társaságunkkal Keret Megállapodással rendelkező partner cégek, Regisztrált Kivitelezők, villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személyek készíthetik el. A dokumentáció készítésének költsége 100 %-ban az Ügyfelet terheli, az árat a készítő határozza meg, egyedi megállapodás alapján. A Csatlakozási dokumentum részét képezi egy kapcsolási vázlat, amelynek minimális információtartalmát 1 fázisú vagy 3 fázisú csatlakozás esetén a mellékelt (linkelt) rajzok tartalmazzák.
1fázis.pdf
3fázis.pdf
Csatlakozási dokumentáció előlap nyomtatvány letölthető magánszemély vagy jogi személy számára.

Termelői nyilatkozat nyomtatvány itt letölthető.

A betáplálást korlátozó műszaki megoldások leírása itt letölthető

Csatlakozó berendezés létesítési partnerek

Együttműködési megállapodással rendelkező partnerek

Regisztrált Kivitelezők

4, Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása
A csatlakozási dokumentációt az MVM Démász Áramhálózati Kft. számára jóváhagyásra be kell mutatni. Amennyiben a terv nem megfelelő akkor kérjük annak pontosítását a dokumentáció benyújtójától.
5, Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötése
A jóváhagyott Csatlakozási dokumentáció után kerülhet sor a Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötésére, vagy módosítására, amely biztosítja a hálózatba történő betáplálás lehetőségét is.
A Csatlakozási szerződéssel egyidőben kiküldjük a Hálózathasználati igénybejelentőt. Fel kell keresni a kiválasztott villamos-energia kereskedő céget, aki igazolja, hogy a vételezett energiát szolgáltatja és a megtermelt energiát átveszi.
6, HMKE kiépítésének készre jelentése
A kiserőmű és a szükséges belső villamos hálózat kiépítési munkáját követően értesítést kell küldeni az MVM Démász Áramhálózati Kft. számára. Ekkora kell elkészíteni és megküldeni a mért fővezetékről és a fogyasztói főelosztó megfelelőségéről szóló nyilatkozatot is.
7, HMKE üzembe helyezése
Az aláírt Hálózati Csatlakozási Szerződés és a megfelelően kitöltött Hálózathasználati igénybejelentő, mért fővezetékről és a fogyasztói főelosztó megfelelőségéről szóló szabványossági nyilatkozatot, érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv megküldését valamint a készre jelentést követően kerül sor az üzembe helyezésre.
A mérő csere előtt a szerelőink ellenőrzik a jóváhagyott csatlakozási dokumentációnak és a szabványoknak történő megfelelést.
A vételezett és a betáplált energia mérésre elektronikus fogyasztásmérővel történik, amelynek külön regisztereiben kerül rögzítésre a fogyasztás és a betáplált energia. A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztásmérő berendezés költsége 3x16 A (10 kW) teljesítményig az MVM Démász Áramhálózati Kft.-t, ezen felül pedig a beruházót terheli. Távleolvasást nem kell kiépíteni. A fogyasztásmérő leolvasására a fogyasztási helyen megszokott gyakorisággal és időpontban kerül sor.
Az üzembe helyezést követően küldjük ki a vételezésre és betáplálásra szolgáló hálózathasználati szerződést.
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a csatlakozási ponton bármikor zavarmérést végezzen és a fogyasztó felől esetlegesen az MVM Démász Áramhálózati Kft. közcélú villamos hálózatára juttatott villamos zavarok megszüntetéséig megtagadja hozzájárulását a HMKE párhuzamos üzemben történő működtetéstől.
A HMKE létesítéséhez szükséges lehet egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésére is. Ezek meglétét az MVM Démász Áramhálózati Kft. az engedélyezési eljárás során nem vizsgálja.
Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást ugyanúgy le kell folytatni, a csatlakozási tervet le kell adni jóváhagyásra, a Hálózati Csatlakozási Szerződést meg kell kötni, vagy módosítani kell. Ekkor nincs szükség mérőcserére. A visszatáplálás megakadályozására áramirány figyelőt kérünk beépíteni. A vételezésre szerződésben lévő kereskedővel nem kell a meglévő szerződést módosítani, viszont mivel nem lehet a hálózatba betáplálni, így betáplált villamos energia elszámolására sincs lehetőség.
Háztartási méretű kiserőművet engedély nélkül a villamos energia hálózatra csatlakoztatni tilos és életveszélyes!
Az írásos igénybejelentést az alábbi címre kell küldeni:


MVM Démász Áramhálózati Kft.
Hálózatcsatlakozási Szakterület 

6724 Szeged Kossuth L. sgt.64-66.
6701 Pf.: 88.
e-mail: hmke_igeny@mvmdemaszhalozat.hu
Telefon: 06/62/565-902

Tájékoztató a háztartási méretű kiserőművek hálózatcsatlakozási folyamatáról

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X